Hakkımızda

Syntea grubu
Epur Nature ve Agro Environnement adlı iki işti rakinin ortak girişimiyle doğal kaynaklarımızın en değerlisi olan Suyun korunması için kurulmuştur. Bilgi birikimi ve deneyimi sayesinde Syntea farklı faaliyet sektörlerine ve topluluk ve endüstrilerin çevresel kısıtlamalarına uyarlanmış arıtma çözümleri önerir. Gelişimimizi yetkinlik ve çeşitliliği birleşti ren sağlam bir organizasyon çerçevesinde kurduk. Dolayısıyla, değerlerimizin paylaşımı müşterilerimize opti mize edilmiş ve etkin arıtma çözümleri sunulmasını sağlar. Farklı mühendis ve teknisyenlerimiz arasındaki kalıcı alışverişin kökeni çok farklı kirleti ciler ve atı k sorunlarına uyarlanmış özel tekniklerin sunulmasına dayanır. Geleceği kurmak için yönelik taahhüdümüzün temelleri sürekli yenilikçi tekniklerin araştı rılmasına dayanır. Araştı rma ve Gelişti rme’ye adanmış bir yapı arıtma süreçlerinin sürekli iyileşti rilmesini amaçlar ve düzenli patent müracaatı sağlar.

Bilimsel İşbirlikleri
Şirketlerimiz, yenilikçi teknolojilerin gelişimi ve bilgi birikimimizin paylaşımını sağlayan araştı rma ensti tüleri, kurumsal ve endüstriyel ortaklar ile işbirliği kültürü gelişti rmişti r. Epur Nature Çevre ve Tarım için Ulusal Bilim ve Teknoloji Ensti tüsü Irstea ile düzenli olarak araştı rmalara ve ayrıca endüstriyel ortaklar ve araştı rma merkezlerini birleşti ren Avrupa ve uluslararası araştı rma programlarına katı lmaktadır. Kendi tarafı nda Agro Environnement şarap üreti mi ve fi tosaniter atı ksuların arıtmasına uyarlanmış bir arıtma tesisi gamını pazarlamak üzere şarapçılık malzemesinde dünya lideri olan Bucher Vaslin şirketi yle sıkı bir ortaklık gelişti rmişti r.


Epur Nature’ü 1999’da kurduk. Fransa’da sazlık ile ekilmiş sulakalan evsel atı ksuların arıtması konusunda öncü şirketti r. Uzmanlığını, güvenilir, kapsamlı, ekonomik ve çevreye saygılı bir çözüm önerme konusunda devlete ve özel sektörün hizmeti ne sunar. Epur Nature ayrıca az arazi sahip sahaların ihti yaçlarını karşılamak üzere kompakt ekolojik sistemler de gelişti rmişti r. Devlet veya özel topluluklarda 20 ila 6000 Eşdeğer Nüfus kapasiteli 800’ün üzerinde tesis referansı, önerilen prosedürün etkinliğini bugün kanıtlamaktadır. EPUR NATURE ayrıca endüstriyel veya özel sıvı atı ksuların arıtması, yağmur sularının, çamurların ve boşaltma atı kların ve doğal havuzların arıtma gibi özel alanlarda da faaliyet göstermektedir.


1998’de kurmuş olduğumuz Agro Environnement yoğun olarak organik madde yüklü sıvı atı ksuları arıtma tesislerinin kurulmasında uzmanlaşmıştı r. Ayrıca fi tosaniter sıvı atı ksuların arıtması için Fransız Çevre Bakanlığı ile anlaşmalar yapmıştı r. Tarım, damıtma ve şarapçılık endüstrisi gibi çok farklı faaliyet alanlarında 450 arıtma tesisi kurmuştur, bu sektörde Fransa, İspanya ve Portekiz’de lider konumdadır. Yeni sıvı atı ksular konusunda düzenli çalışma ve atı ksu normlarının güçlendirilmesi Agro Environnement’ın patent müracaatı nda da bulunduğu Sazlık ile ekilmiş Sulakalan ile ilgili akti f çamur sistemi gibi birçok arıtma prosedürünü bir araya geti ren teknolojiler gelişti rmesini sağlamıştı r.

Kurumsal sorumluluğu
Farklı mesleklerimiz boyunca Syntea insanların ve çevrenin iyiliğine sürekli katkıda bulunmak üzere günlük yatı rımlarda bulunmaktadır. Atı ksuların arıtması için sorumlu ve yenilikçi çözümler konusunda referans olmak isti yoruz. Bu amaca ulaşmak için sosyal, kurumsal ve çevresel alanda güçlü şartlara yaslanıyoruz. Çabalarımız birçok KSS kupasıyla ödüllendirilmişti r.

Uluslararası varlığımız
Multi disipliner teklifi miz Uluslararası alanda her sorunla kanıtlanmış çözümler sunulmasını sağlar. Projelerimiz seçilmiş ortaklar yoluyla gerçekleşti rilir. Seçilen çözümler iklime ve lokal yetkinlik ve kaynakların uygunluğuna göre uyarlanır. İspanyol işti rakimiz, Técnicas y Tratamientos de Depuración (TTD) kanalıyla İspanya, Portekiz’de mevcut varlığımız ve Fas’taki işti rakimiz Epur Environnement ile teknolojilerimizi talep eden pazarların teşvik etti ği uluslararası bir büyüme stratejisi gelişti rdik.